โครงงานนักเรียนนายร้อยดีเด่น

โครงงานของนักเรียนนายร้อยดีเด่นในแต่ละปีการศึกษา

ข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการศึกษาและพัฒนาโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่าง รร.จปร. กับ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

งานวิจัยร่วมกับ ม.พัน.๒๗ พล.ม.๒ รอ. เรื่อง ระบบติดตามหน่วยทหารม้าลาดตระเวณระดับหมวดแบบ Real Time

โครงงานวิจัยนักเรียนนายร้อย เรื่อง ป้อมปืนอัตโนมัติ Auto Turret Gun

โครงงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาต้นแบบป้อมปืนอัตโนมัติ ให้สามารถยิงเป้าหมายได้โดยอัตโนมัติ สามารถหมุนปืนเพื่อติดตามและยิงเป้าหมายที่อยู่ภายในรัศมีการยิงได้อย่างแม่นยำ เพื่อใช้สำหรับการป้องกันฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารหรือการเฝ้าระวังผู้ก่อการร้ายที่อาจลักลอบเข้ามาในพื้นที่ในแถบจังหวัดชายแดนสำคัญ เพื่อลดโอกาสของการสูญเสียกำลังพลในขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์โดยนำหุ่นยนต์หรือยุทโธปกรณ์แบบอัตโนมัติเข้ามาร่วมในการปฏิบัติงาน ระบบต้นแบบนี้ใช้สัญญาณภาพจากกล้องวิดีโอซึ่งติดตั้งอยู่กับป้อมปืน แล้วนำไปประมวลผลภาพดิจิทัล และส่งคำสั่งควบคุมทิศทางการหมุนของปืนไปยังส่วนควบคุมเพื่อให้ป้อมปืนสามารถติดตามเป้าหมายได้ จากนั้นจึงสั่งยิงเพื่อทำลายเป้าหมายที่ต้องการ ต้นแบบป้อมปืนอัตโนมัติจากโครงงานวิจัยนี้จะเป็นตัวอย่างของการริเริ่มพัฒนาระบบอาวุธของกองทัพให้สามารถควบคุมได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติการทางทหาร และยังสามารถช่วยลดอัตราการสูญเสียของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อีกด้วย

ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กับ บริษัท Lumentum

ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดย กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กับ บริษัท Lumentum ในการพัฒนาองค์ความรู้ หลักสูตรการเรียนการสอน และสนับสนุนอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการศึกษาให้กับนักเรียนนายร้อย

การศึกษาชุดสาธิตการส่งสัญญาณแสงโดยวิธีการมัลติแพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น ย่าน ๘๕๐ และ ๑๓๑๐ นาโนเมตร

เป็นการจัดทำชุดสาธิต การส่งสัญญาณแสงโดยวิธีการมัลติแพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น ย่าน ๘๕๐ และ ๑๓๑๐ นาโนเมตร เพื่อใช้ในการตรวจสอบสัญญาณ และใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนนายร้อย