บุคลากร

ผู้บริหาร อาจารย์ และฝ่ายสนับสนุน
พ.อ.ภาคภูมิ รุจิเสนีย์ ผอ.กวฟ.สกศ.รร.จปร.

ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.อ.แดนชัย กองแก้ว รอง ผอ.กวฟ.สกศ.รร.จปร.

รองผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พล.ท.ประจักษ์ศิลป์ มหาเดชน์ อจ.สกศ.รร.จปร.

อาจารย์กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.อ.ปฏิพัทธ์ พากฏิพัทธ์

นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพบก ช่วยราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.อ.รศ.ดร.ผเดิม หนังสือ รศ.สกศ.รร.จปร.

อาจารย์กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.อ.ดร.วิชิต ซ้ายเกล้า อจ.สกศ.รร.จปร.

อาจารย์กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ร.อ.ธนรัตน์ ดิษฐ์แย้ม อจ.สกศ.รร.จปร.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.อ.รศ.ดร.นราเทพ พฤกษหิรัญ ผศ.สกศ.รร.จปร.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.อ.หญิง รุ่งรัศมี สุวรรณวัฒนา อจ.กวฟ.สกศ.รร.จปร.

อาจารย์กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.ท.ผศ.พงศ์กฤษณ์ รุ่งสุข อจ.สกศ.รร.จปร.

อาจารย์กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.ท.หญิง ชรัญพร พานิกุล อจ.สกศ.รร.จปร.

อาจารย์กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.ท.ผศ.กนก เจริญชัยประกิจ อจ.สกศ.รร.จปร.

อาจารย์กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.ต.สุรศักดิ์ รุ่งสุวรรณ อจ.สกศ.รร.จปร.

ประจำห้องปฏิบัติการ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.ต.ธนรัชต์ รัตนอัมพา อจ.สกศ.รร.จปร.

อาจารย์กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ร.อ.พัฒน์ น่วมนิ่ม อจ.สกศ.รร.จปร.

อาจารย์กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ร.อ.ชนะ จันทร์อิ่ม รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.

รักษาการอาจารย์กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ร.ท.อภิชาติ ยอดทอง รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.

รักษาการอาจารย์กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ร.อ.ณัฐพล เจียมเรือน รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.

รักษาการอาจารย์กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

จ.ส.อ.ธันดร ทองอร่าม เสมียน กวฟ.สกศ.รร.จปร.

กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

จ.ส.อ.บุญมี ดาราภิรมย์ เสมียน กวฟ.สกศ.รร.จปร.

กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

จ.ส.อ.สำลวย เพียซ้าย เสมียน กวฟ.สกศ.รร.จปร.

กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

จ.ส.อ.จินดา แย้มศรี เสมียน กวฟ.สกศ.รร.จปร.

กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ส.อ.เอกรินทร์ พุฒซ้อน เสมียน กวฟ.สกศ.รร.จปร.

กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

จ.ส.อ.ธวัชชัย ชัยยอด เสมียน กวฟ.สกศ.รร.จปร.

กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

นาย สมหมาย บัวพก พนักงานราชการ กวฟ.สกศ.รร.จปร.

กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

นาย ประดิษฐ์ เกาะโพธิ์ พนักงานราชการ กวฟ.สกศ.รร.จปร.

กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า