งานวิจัย

งานวิจัยของคณาจารย์กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

งานวิจัยร่วมหน่วยงานอื่น พันเอกผเดิม หนังสือ เรื่อง ระบบติดตามหน่วยทหารม้าลาดตระเวณระดับหมวดแบบ Real Time หน่วย ม.พัน.๒๗ พล.ม.๒ รอ. ระยะเวลา 1 ต.ค.61 ถึง 30 ก.ย.62

งานวิจัยของอาจารย์ พันเอก นราเทพ พฤกษหิรัญ เรื่อง Improving SAR data processing with polarimetric reference functions in the range Doppler algorithm ปีที่ตีพิมพ์ 2560

งานวิจัยของอาจารย์ พันโท กนก เจริญชัยประกิจ เรื่อง การออกแบบโปรแกรมด้วยภาษา Python เพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรม Quantum Geographic Information System ในการวางแผนติดตั้งวิทยุถ่ายทอดทางยุทธวิธี ปีที่ตีพิมพ์ 2562

รายละเอียด

ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กับ บริษัท Lumentum

ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดย กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กับ บริษัท Lumentum ในการพัฒนาองค์ความรู้ หลักสูตรการเรียนการสอน และสนับสนุนอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการศึกษาให้กับนักเรียนนายร้อย

การศึกษาชุดสาธิตการส่งสัญญาณแสงโดยวิธีการมัลติแพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น ย่าน ๘๕๐ และ ๑๓๑๐ นาโนเมตร

เป็นการจัดทำชุดสาธิต การส่งสัญญาณแสงโดยวิธีการมัลติแพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น ย่าน ๘๕๐ และ ๑๓๑๐ นาโนเมตร เพื่อใช้ในการตรวจสอบสัญญาณ และใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนนายร้อย